Допълнителни услуги

Кредитно посредничество

(предлага се само за територията на гр. Варна)

 • Съдействие за получаването на банков кредит за граждани и фирми.
 • Възможност обслужване събирането на всички документи.
 • Ипотечно банково кредитиране, покупка жилище, ремонт, текущи нужди, рефинансиране.
 • Предоговаряне на вече съществуващи кредити.
 • Банкови инвестиционни кредити за финансиране на действащ бизнес, кредитни линии.
 • Банкови потребителски кредити от небанкови финансови институции и кредитни карти.
 • Консултации по всчки въпроси свързани с банковите кредити и кредитите от небанковите финансови инститтуции.

Кредитни доклади

 • Компанията изготвя кредитни доклади, по заявка на клиенти за техни настоящи и бъдещи партньори. Докладите представляват анализ и оценка на платежоспособността на партньорите и се основават на публично достъпна информация.

Съдебно събиране на вземания

 • Услугата се предлага единствено при наличието на безспорни вземания, доказуеми с необходимите документи. Правните действия се предприемат само и единствено, след инструкция на кредитора.Работим в тясно сътрудничество с не-малък брой адвокати, чиито практики са в най-големите градове на страната и са специалисти в областта на облигационното право.
 • Инструменти
 1. Запор на банкови сметки
 2. Възбрана на имот
 3. Запор на дружествен дял
 4. Запис на заповед
 5. Забрана за напускане на страната
 6. Заповедно производство
 7. Принудително изпълнение чрез Съдия-изпълнител

Предлагаме решения…