Партньори на CallFinance

Телекомуникационна Компания Варна
www.tcv.bg
MacroAdvance
www.macroadvance.com
Кредит Комерс
www.creditcomers.com
ProfiCredit
www.proficredit.bg

Факти

В резултата от световната икономическа криза, бизнесът в България задлъжнява прогресивно с всяка изминала година.
Според БСК за последните години междуфирмената задлъжнялост в страната е достигнала 200 млрд. лв. През 2009г. представители на бизнеса твърдят, че вземанията им са се увеличили почти двойно, което пряко рефлектира върху възможността за инвестиции в основната им дейност, върху работните заплати и възможността им да погасяват кредитите си.
Нарастването на лошите и преструктурираните кредити в банковия сектор расте ежегодно, като към края на февруари на изминалата 2010г. достига тревожните 4,7 млрд.лв. Според статистика от БНБ проблемни плащания се наблюдават и при 11, 9% от фирмените кредити, а 13,6% е размера на този показател при ипотечните кредити и потреблителските кредити.

Възможности за решение на този проблем

Независимо какъв е предметът Ви на дейност, винаги ще имате клиенти, които се бавят с плащанията или изпадат в лошо финансово положение. За да контролирате риска от закъснение на плащанията е нужно да правите разлика между “обичайни” закъснения и такива, които в скоро време ще станат трудни за събиране или т.нар „проблемни вземания”. При първия вид закъснения има нужда от “деликатно и дипломатично” събиране, докато при втория вид може да се наложи използването на по-радикален подход относно събирането им.

Липсата на плащане може да се дължи на различни причини: фактурата или извлечението не е получено, сгрешени данни, фактурата или извлечението е било забравено или загубено, клиентът се опитва да извлече лична изгода от забавяне на плащането, клиентът не е доволен от компанията или нейния продукт, клиентът оспорва сумата, която трябва да плати и се е обърнал към друг отдел на компанията, клиентът има редовно проблеми да спазва крайния срок за плащане, клиентът е изпаднал в трайна или временна неплатежоспособност,  вноската вече е платена, но компанията не може да идентифицира или проследи плащането, при плащането клиентът е посочил грешен клиентски номер,  опит за измама от страна на длъжника и т.н.т. Каквато и да е причината, обаче, липсата на плащане се отразява много негативно на устойчивото развитие и нормалното функциониране на всеки бизнес.

Обикновено с дейността по събирането на вземания се натоварват звена в компанията Ви, чиито дейност е фокусирана в различна от събирането на вземания насока. Натовареността им с допълнителни, нехарактерни за тях дейности отнема ценен човешки ресурс, който би следвало да се занимава с основната дейност на компанията, с оглед постигането на устойчиво развитие. Практиката показва, че резултатите от такова съвместяване по отношение на събирането на вземания са твърде незадоволителни и водят единствено до повишаване на разходите Ви.

  • Защо да не създадете специализиран отдел?
  • Какъв е разходът за набиране на персонал, обучение, материална обезпеченост?
  • Колко време ще е необходимо за да постигнете необходимата ефективност и ще се изплати ли инвестицията?

Това са рискове, които не би следвало да поемате и тази, често пъти не до там приятна работа бихте могли да възложите на компания, специализирана в тази сфера, каквато е “Колфинанс” ООД. Това ще Ви спести много средства и усилия и ще спомогне за увеличаването на паричните Ви потоци.